Nowe przepisy w zakresie dokumentowania cen transferowych i rozliczeń podatkowych

 

Nowe wytyczne w zakresie cen dokumentowania cen transferowych podyktowane są przede wszystkim zmianami zawartymi w raportach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które nakładają na podatników określone wymagania dotyczące dokumentowania transakcji cen transferowych z podmiotami powiazanymi. Do tego rodzaju transakcji mogą zostać zaliczone zarówno transakcje z podatnikiem mającym zarząd w danym kraju, ale również z podmiotem zagranicznym. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie trójstopniowego podziału dokumentacji na dokumentację lokalną (tzw. Local file), która dotyczy działalności prowadzonej w danym kraju, dokumentację grupową (tzw. Master file), zawierającą informacje o całej grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik, oraz raportowanie wedlug krajów (tzw. Country- by- Country Reporting – CbCR).

 

Co powinien zawierać trójstopniowy podział dokumentacji?

Dokumentacja lokalna (Local file ) powinna zawierać dane o obrotach finansowych, dokładne dane identyfikujące podmioty powiązane, opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń oraz dokumenty źródłowe. W zakresie dokumentacji grupowej (tzw. Master file) sprowadza się to do wskazania podmiotu sporzadzajacego master file, danych o strukturze organizacyjnej grupy, polityki cen transferowych, przedmiotu i zakresu jej działania czy sytuacji finansowej całej grupy. Wspomniane raporty sporządzane według krajów (Country-by-Country Reporting – CbCR) powinny zasadniczo zawierać sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych, jak również zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym.

 

Jak zmienily sie wymogi w porownaniu z latami poprzednimi?

Wprowadzone w 2017 roku zmiany dotyczą przede wszystkim warunków, które powinny zostać spełnione, żeby zaistniał obowiązek sporządzenia dokumentacji. Należy wówczas oszacować, czy przeprowadzane transakcje są rzeczywiście transakcjami „istotnymi” dla danego podmiotu. Nie wystarcza już jak w latach poprzednich, aby dany podmiot przeprowadzał transakcje o określonej wartości z podmiotami powiązanymi. Ponadto zmienił się również termin, w którym dokumentacja powinna być sporządzana. Po zmianach upływa on maksymalnie w dniu uplywu terminu złożenia deklaracji podatkowej. Dokumentacja ma być poddawana kontroli oraz aktualizacji raz w roku podatkowym. Uległa również rozszerzeniu ilość elementow jakie musi posiadać taka dokumentacja. Zakres przygotowania danego typu dokumentacji uzależniony jest oczywiście od poziomu przychodów, ewentualnie kosztów osiąganych przez podatnika w roku poprzedzajacym rok podatkowy. I tak, w przypadku Local file obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje zasadniczo w przypadku przekroczenia progu 2.000.000,00€. Do przygotowania Master File, grupa podmiotow powiązanych zobowiązana będzie w przypadku osiągnięcia znacznie wyższych obrotów przekraczających 20.000.000,00 €. Natomiast podatnicy o przychodach skonsolidowanych powyżej 750.000.000,00€ będą zobowiązani do sporządzania (oprócz wspominanych local file i master file) również raportu grupowego (country-by-country reporting).

 

Jaki jest cel zmian?

Głównym celem zmian jest przede wszystkim utworzenie niezbędnej bazy informacyjnej dla administracji finansowej, zwiększenie transparentności informacji i ułatwienie tym samym organom podatkowych inspekcji cen transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wprowadzając zmiany, ustawodawca chciał również zwrócić szczególną uwagę na wymogi dotyczące cen transferowych podczas badania kontrolnego.