Odszkodowania dla posiadaczy pojazdów ciężarowych gwarantowane – potwierdza w swojej decyzji z dnia 19 lipca 2016 r. Komisja Europejska. W Niemczech ruszają procesy zbiorowe przeciwko czołowym producentom.

Działalność kartelu

W latach 1997-2011 najwięksi producenci samochodów ciężarowych dokonali zmowy cenowej, której skutkiem było zawyżanie cen na rynku.  Stanowiło to dotkliwy cios dla prawa antymonopolowego, zakazującego nielegalnego utrzymywania cen na określonym poziomie.  Przez swoje działania w postaci zmowy na rynku producenci samochodów ciężarowych ograniczali zasadę wolnej konkurencji na rynku.

W procederze wzieli udział najwięksi producenci pojazdów ciężarowych, tworząc swoisty kartel. Skutkiem, czego ceny oferowanych produktów zostały sztucznie zawyżone, a ich wzrostem zostali obciążeni nabywcy zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Do producentów będących w kartelu należą tacy giganci jak MAN, DAF, Daimler (produkujacy pojazdy pod marką Mercedes-Benz), Iveco oraz Volvo (będący w posiadaniu marki Renault Trucks), którzy w 90 procentach zaopatrują europejski rynek w samochody ciężarowe.

Wymienione wyżej firmy przyznały się do złamania prawa, natomiast nadal toczy się postępowanie przeciwko Scania, która nie uznała swojej winy. Za takie działania w lipcu 2016 roku zostali oni ukarani przez Komisję Europejską sankcją w wysokości ponad 3 mld euro. Dodatkowo od każdego koncernu z osobna można również dochodzić prywatnie lub grupowo odszkodowań. Klienci mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych za zakup pojazdów w zawyżonych cenach (ok. 10 procent), jak również za nieterminowe wprowadzenie technologii redukującej ilość spalin, której koszty dodatkowo wpłynęły na sytuację odbiorców czy przerzucanie na kupujących kosztów wprowadzania technologii obniżających emisję spalin.

Szansa na uzyskanie odszkodowania

Roszczenia odszkodowawcze przeciwko producentom pojazdów ciężarowych kierować mogą wszystkie podmioty, a więc zarówno osoby prywatne jak i firmy, które dokonały we wskazanych latach (1997-2011) zakupu średnich samochodów ciężarowych tj. o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 6 do 16 ton, oraz ciężkich tj. o DMC powyżej 16 ton. Roszczeń dochodzić będzie mógł każdy, kto poniósł szkodę w związku z nieuczciwym działaniem kartelu,a zatem każdy kto nabył pojazd, którego dotyczyła zmowa cenowa. Warto w tym miejscu podkreślić, że przeszkodą do dochodzenia roszczeń nie będzie również okoliczność, że pojazd był leasingowany, a w pewnych okolicznościach także fakt, że będzie dotyczyć nabycia po zawyżonej cenie pojazdu używanego. Z wnioskiem odszkodowawczym mogą występować również firmy, które zakupiły pojazdy w zawyżonej cenie, a następnie dokonały ich dalszej sprzedaży. Bez znaczenia pozostaje, w jakim kraju dokonano zakupu pojazdu, przy czym musi to być kraj członkowski Unii Europejskiej lub Norwegia, Islandia bądź Lichtenstein. Możliwym jest zatem przykładowo dochodzenie roszczeń przez polskiego klienta, który dokonał zakupu używanego samochodu ciężarowego w Niemczech przed kilkoma laty. Według wstępnych statystyk wskazuje się, że w Polsce ponad 150 tys. pojazdów spełnia przesłanki uzasadniające uzyskanie odszkodowania. Termin przedawnienia jest niejednoznaczny do określenia, lecz przyjmuje się, że klienci mają prawo składania swoich reklamacji w przeciągu pięciu lat od momentu opublikowania przez UE sankcji dla prodcentów za zmowę cenową (lipiec 2016). Wyjątek stanowi Hiszpania, gdzie okres ten wynosi jeden rok.

Dochodzenie roszczeń

Szacuje się, ze koszty odszkodowań będą opiewały na kwotę ponad 100 mld euro, gdzie za pojedynczy pojazd można będzie dochodzić nawet do 10 tys. euro (ok 10 procent wartości samochodu). Dochodzić odszkodowań mogą zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorcy, co jest szczególnie istotne dla firm przewozowych czy spedycyjnych.

Roszczenia odszkodowawcze można kierować w postaci zarówno pozwów indywidualnych jak i zbiorowych. Przy czym pozew zbiorowy wydawałby się rozwiązaniem korzystniejszym z uwagi na niższą opłatę sądową, czy podział zaangażowania i czasu dla dochodzących odszkodowania.

 

W razie zainteresowania powyższą tematyką bądź ewentualnym przyłączeniem się do pozwu zbiorowego po stronie niemieckiej serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym zaspołem kancelarii.