Zmiany w przepisach dotyczących opakowań produktów wprowadzanych na rynek niemiecki

Czy nowe obowiązki będą dotyczyć również polskich przedsiębiorców?

Od 1 stycznia 2019 r. w Republice Federalnej Niemiec zacznie obowiązywać nowa ustawa o opakowaniach (VerpackG). Celem nowej regulacji jest zmiana obowiązującego dotychczas od 2009 roku rozporządzenia o opakowaniach VerpackV z powodu jego niskiej efektywności. Zgodnie z reformą wprowadzoną ustawą z dnia 5 lipca 2017 (BGBl. I S. 2234) Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen sprzedawcy dostarczający z zagranicy towar zapakowany w specjalnie przeznaczone do niego opakowania, w tym podmioty handlujące przez Internet, będą musiały do końca grudnia tego roku zarejestrować się w tzw. Centralnym Rejestrze Opakowań, niem. Zentralen Stelle der Verpackungsregister. Opakowaniami podlegającymi rejestracji w systemie są wszystkie opakowania handlowe, w których znajdują się towary przeznaczone dla konsumentów końcowych (§ 2 ust. 8 VerpackG). Zgodnie z z Art. 3 Abs. 10 Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen odbiorcą końowym jest podmiot, do którego produkt zostaje dostarczony w określonej formie i nie zostanie on ponownie wprowadzony do obrotu handlowego w celu zarobkowym. Oznacza to, że zasadniczo przepisy nowej ustawy obowiązują również w relacjach B2B. Argumentowane jest to faktem, ze odpady generowane z takich próduktow zostają ostatecznie gromadzone przez prywatnych konsumentów końcowych, do których oprócz gospodarstw domowych zaliczane są rownież takie miejsca jak restauracje, hotele, kina, czy szpitale (§ 2 Abs. 11 VerpackG). W nielicznych przypadkach, na przykład, gdy opakowanie jest dostarczane do dużych obiektów handlowych i tam może podlegać obróbce, przepisy ustawy nie mają zastosowania. Za rejestrację i raportowanie danych w rejestrze opakowań LUCID, producenci i dystrybutorzy opakowań nie ponoszą kosztów.

Wniosek o rejestrację w Centralnym Biurze Rejestru Opakowań

Producent składa wniosek o rejestrację w Centralnym Biurze Rejestru Opakowań, które dokonuje rejestracji, a następnie wpisuje nazwę producenta do publicznego rejestru opakowań LUCID. Rejestr opakowań LUCID jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Przy pierwszej rejestracji producent najpierw tworzy swój login, podając nazwę firmy, osobę odpowiedzialną za kwestię opakowań, a także przetwórcę oraz inne dane kontaktowe. Poprzez link aktywacyjny wysłany e-mailem przedsiebiorca aktywowuje konto w ciągu 24 godzin, a następnie w przeciagu 7 dni podaje dodatkowe informacje dotyczace produktów wwożonych na rynek niemiecki. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o rejestrację, Centralny Rejestr Opakowań przesyła mu jego numer rejestracyjny (tymczasowy numer przed dniem 1 stycznia 2019 r.) pocztą elektroniczną, a od dnia 1 stycznia 2019 r. w postaci aktu administracyjnego również drogą elektroniczną. Podmiot zgłaszajacy zobowiazany jest do aktualizacji swoich danych w systemie, w przypadku każdej zmiany danych.

Warto wspomnieć, ze opakowania obejmują nie tylko opakowania służące do ochrony, przenoszenia lub dostawy, takie jak kartony lub torby, ale również inne materiały opakowaniowe, takie jak etykiety, taśmy klejące, poduszki zabezpieczające itp. Dzięki specjalnemu katalogowi umieszczonemu na stronie internetowej Centralnego Rejestru Opakowań można łatwo sprawdzić, jakie produkty traktowane są jako opakowania i jaka jest ich specyfika.

https://www.verpackungsregister.org/stiftung-standards/konsultationsverfahren/katalog/ 

Duales System Deutschland GmbH (DSD)

Jedocześnie przynależność do dualnego systemu odbioru i odzysku opakowań Duales System Deutschland GmbH (DSD) nadal pozostaje przymusowa, co oznacza dalszy obowiązek licencjonowania opakowań jednostkowych, w których produkty dostarczane są do klientów końcowych. Celem przystąpienia do systemu należy podpisać zawieraną na dwa lata umowę licencyjną oraz złożyć oświadczenie o oszacowanej ilości i rodzaju wprowadzanych opakowań w jednej z Izb Przemysłowo-Handlowychj zlokalizowanych na terenie całego kraju. Po rejestracji naliczana będzie zależnie od wagi i rodzaju opakowań opłata recyklingowa, np. w przypadku wysyłki towaru w kartonie, gdzie łączna waga kartonu w ciągu roku, w którym wysyłane będą produkty wynosić będzie 550 kg- opłata wyniesie 11,67 euro netto miesięcznie. Z kolei sześć ton papieru zobowiązuje do poniesienia opłaty w wysokości 87,5 euro netto miesięcznie. Podmiotom niezarejestrowanym w systemie grożą sankcje w wysokości do 200 tys. euro, czy nawet zakaz sprzedaży.

 

Kancelaria Miller